امروز : يكشنبه ۱۳۹۹ پانزدهم تير
سامانه اطلاع رسانی و خرید و فروش برج ها و مجتمع های تجاری ایران
سامانه اطلاع رسانی و خرید و فروش برج ها و مجتمع های تجاری ایران

0912 396 7400  کارگزاری فروش - پروژه های تهران
0912 021 2159
021-88621823-4


 رمزشکوفایی اقتصادی، رونق بخشی به بازارمسکن است

تاريخ : ۱۳۹۶/۵/۲۰
مصطفی قلی خسروی –رئیس پیشین اتحا یه املاک کشوربا اشاره به اینکه با توجه به اظهارات حسن روحانی در مراسم تحلیف که بر لزوم شکوفایی اقتصادی درکشور تاکید کردند،به نظرمی رسد که رونق بخشی به بازار مسکن شاه کلید،شکوفایی اقتصاد کشورباشد درگفت وگو با صما گفت: باتوجه به سهم بالای مسکن در ایجاد اشتغالزایی ونیز مرتبط بودن صدها صنایع با این صنعت ،می توان گفت که سهم صنعت ساختمان در شکوفایی اقتصادی بسیار بالا است.

وی با تاکید براینکه سیاست گذاری های نادرست بانکی ازجمله موانع اصلی در خروج مسکن از بن بست رکود است درعین حال تاکید کرد: افزایش نرخ سود بانکی به عاملی مبدل شده است که ازآن می توان به عنوان آفت اشتغال زایی و تحرک بخشی به تولید یاد کرد وبازارمسکن نیز ازاین قاعده مستثنی نیست.

رئیس پیشین اتحادیه مشاوران املاک با یادآوری این موضوع که وقتی بانکها نرخ سود بالایی درقبال سپرده گذاری به مشتریان ارائه میدهند این امر زمینه ساز حبس سرمایه ها دربانکها وبی رغبتی سرمایه گذاران برای تزریق نقدینگی وسرمایه خود به بخش تولید می شوند گفت: البته دراین بین دردولت یازدهم تلاش های برای کاهش نرخ سود بانکی صورت گرفت ،اما متاسفانه بسیاری ازبانکها با تهیه یکسری شیوه نامه ها ودستورالعملها عملا این نوع قوانین را دور زدند وزمینه ای رافراهم کردند که افزایش نرخ سود به سبک وسیاق قبل به قوت خویش باقی بماند.

خسروی باتاکید براینکه درچنین شرایطی لازم است که بانک مرکزی با انجام نظارتهای دقیق مانع ازاین نوع اقدامات درنظام بانکی شود درعین حال تاکید کرد: اگرقرارباشد که دردولت یازدهم نیز مجددا نظام بانکی با ارائه نرخ سود بالا ،زمینه سازقفل سرمایه ها شود،می توان گفت که جای امیدواری برای ایجاد رونق دربازارمسکن وجود ندارد.

رئیس پیشین اتحادیه املاک درادامه با تاکید براینکه رکود مسکن باعث می شود که اهداف دولت برای شکوفایی اقتصادی محقق نشود درعین حال تاکید کرد: براین اساس اگربراساس آنچه که آقای روحانی درمراسم تحلیف عنوان کردند ومدعی شدند که می خواهند در دولت دوازدهم اقتصاد کشور را شکوفا کنند،لازم است که حتما بازار مسکن را دریابند وتمام تدابیرلازم را برای رونق بخشی به این بازار اتخاذ کنند.

قلی خسروی درعین حال با تاکید براینکه لازم است که بازنگری جدی درسیاستهای نظام بانکی در زمینه نرخ سود بانکی که نقش اساسی در قفل کردن بخش تولید دارد اتخاذ شود اظهارداشت: با توجه به نامعادله عرضه وتقاضای مسکن و با درنظرگرفتن این مهم که رونق بخشی به اقتصاد کشورامری ضروری است براین اساس لازم است که تمهیداتی درنظرگرفته شود که با سیاست گذاری های صحیح بازار مسکن را ازبن بست رکود خارج سازیم.

رئیس پیشین اتحادیه املاک کشور درادامه همچنین با تاکید براینکه ما محکوم به ساخت وساز هستیم همچنین گفت: لازم است که دولت با حساسیت ویژه ،برای بازار مسکن چاره اندیشی کند و از رها کردن بازار مسکن به حال خود جلوگیری کند.